Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. In Your Elements is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het verzorgen van lessen, workhops en retraites, een en ander in meest ruime zin.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Deelnemer” ver­ staan: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon of het samen­ werkingsverband van rechtspersonen en natuurlijke personen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van In Your Elements en In Your Elements de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Overeenkomst” verstaan: de rechtsbetrekking tussen In Your Elements en Deelnemer, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Diensten” verstaan: alle door In Your Elements en/of door haar ingeschakelde derden aan Deelnemer geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het verzorgen van retraites, alsmede alle andere door In Your Elements ten behoeve van Deelnemer verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Deelnemer worden verricht
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Website” verstaan: de Website www.inyourelements.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Deelnemer en In Your Elements gesloten Overeenkomsten waarbij In Your Elements Diensten aanbiedt of producten
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met In Your Elements over­eengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop­ of andere voorwaarden van de Deelnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uit­ drukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Deelnemer.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Aanmelden voor retraites geschiedt uitsluitend via de Website. Deelnemer kan contact opnemen via de telefoon of e­mail voor meer informatie maar zal voor aanmelding worden doorverwezen naar de Website.
 2. Overeenkomst komt tot stand op het moment dat In Your Elements een bevestiging van de aanmelding heeft verstuurd.
 3. Het versturen van een bevestigingsmail is geen garantie voor deelname aan een van de retraites. In Your Elements stuurt veertien (14) dagen na het versturen van de bevestigingsmail een email om de deelname aan de retraite te bevestigen of te annuleren.
 4. Als In Your Elements een bevestiging naar Deelnemer stuurt,   is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. In Your Elements kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Deelnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Deelnemer aantekeningen maakt of reacties geeft op de bevestigingsmail van In Your Elements dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij In Your Elements deze schriftelijk bevestigt.

Artikel 4 Deelname aan retraite

 1. Indien een retraite wordt geboekt op de Website is deelname aan de retraite geen garantie. In Your Elements hecht veel waarde aan een goede groepsdynamiek. Het is mogelijk dat In Your Elements een potentiële deelnemer vraagt om een vragenlijst in te vullen en/of een telefonisch gesprek te voeren voordat de deelname kan worden bevestigd.
 2. Indien een potentiële deelnemer niet binnen de groepsdynamiek past wordt deelname geweigerd. Bij weigering wordt de Overeen­ komst zoals omschreven in artikel 3.2 van rechtswege ontbonden.
 3. In Your Elements raadt deelnemer aan een reisverzekering af te sluiten. De retraite wordt op geheel eigen risico bijgewoond.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. In Your Elements zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vak­ manschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van Overeenkomst dit vereist, heeft In Your Elements het recht bepaalde werkzaam­ heden te laten verrichten door (een) derde(n), onder voorwaarden overeengekomen in Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan In Your Elements aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan In Your Elements worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan In Your Elements zijn verstrekt, heeft In Your Elements het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Deelnemer in rekening te brengen.
 4. De Deelnemer draagt er zorg voor dat In Your Elements zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Deelnemer zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 5. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeen­ gekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Deelnemer In Your Elements hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. In Your Elements dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien voor een behoorlijke uitvoering van Overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zal In Your Elements dit onverwijld en schriftelijk mededelen aan Deelnemer.
 2. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeen­komst levert geen wanprestatie van In Your Elements op en is voor de Deelnemer geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. In Your Elements is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Deelnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat In Your Elements goede grond heeft te vrezen dat de Deelnemer in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is In Your Elements bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Deelnemer zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet­nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is In Your Elements gerechtigd de Overeen­ komst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Deelnemer, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8 Annulering door Deelnemer

 1. Indien deelnemer, door welke reden ook, niet meer kan deelnemen aan de retraite en wilt annuleren gelden de volgende regels met betrekking tot terugbetaling van verschuldigde deelnamekosten:
  • Tot twee maanden voor aanvang van de retraite ontvangt Deelnemer 50% van de totale deelnamekosten;
  • Binnen twee maanden voor aanvang van de retraite worden geen deelnamekosten terugbetaald.
 2. Deelnemer heeft tot twee weken voor aanvang van de retraite om een vervangende Deelnemer te regelen. Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring voor deze vervangende Deelnemer door In Your Elements, vindt de vervanging niet plaats.

Artikel 9 Annulering door In Your Elements

 1. Annulering door In Your Elements geschiedt indien daartoe gegronde redenen zijn. Onder gegronde redenen wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: onvoldoende deelnemers aan de retraite en ziekte van instructeurs.
 2. In Your Elements stelt Deelnemer(s) onverwijld op de hoogte in geval van annulering van de retraite.
 3. In geval van annulering, zoals omschreven in 9.1 heeft Deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. Deelnemer kan geen aanspraak maken op enige vorm van compensatie en/of schadevergoeding.

Artikel 10 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW tenzij anders vermeld.
 2. In Your Elements heeft het recht om kennelijk foutieve ver­ schrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Deelnemer dient uiterlijk 7 dagen na bevestiging van de deelname aan de retraite een aanbetaling te hebben voldaan van 50% van het totale bedrag. Het restbedrag dient uiterlijk acht (8) weken voor aanvang van de retraite te worden overgemaakt.
 4. Indien Deelnemer zich binnen acht (8) weken voor aanvang van de retraite aanmeldt, dient Deelnemer, nadat deelneming is bevestigd door In Your Elements, het volledige bedrag binnen drie (3) dagen over te maken.
 5. Indien Deelnemer niet tijdig betaald kan het recht op deelname komen te vervallen. In Your Elements stelt Deelnemer hier tijdig van op de hoogte.
 6. Betaling geschiedt via de betalingsdienst iDeal. In een mail naar Deelnemer wordt een link naar de betaling verstuurd.
 7. De Deelnemer heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan In Your Elements mede te delen.
 8. Indien de Deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Deelnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Deelnemer is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien In Your Elements besluit een vordering wegens niet­ betaling van één of meer niet­betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Deelnemer, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 8 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 11 Garanties

 1. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in Overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden is opgenomen, biedt In Your Elements geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot de Diensten.
 2. De bepalingen in deze Algemene voorwaarden ter zake van garantie laten de garantie aanspraken van Deelnemer uit hoofde van de wet onverlet.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. In Your Elements is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Deelnemer onjuiste, niet­ representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. In Your Elements is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van In Your Elements, verleent de Deelnemer de bevoegdheid aan In Your Elements om, als een door In Your Elements ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Deelnemer te aanvaarden.
 3. In Your Elements is niet aansprakelijk voor letselschade als gevolg van het deelnemen aan activiteiten van de retraite. Noch is In Your Elements aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van de eigendommen van Deelnemer.
 4. In Your Elements is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, stagnatie­ schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill en gederfde winst.
 5. In Your Elements is niet aansprakelijk voor eventuele ver­ schrijvingen op de Website.
 6. In Your Elements is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13 van deze Algemene voorwaarden.
 7. De Deelnemer vrijwaart In Your Elements voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 8. Indien In Your Elements aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Deelnemer is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van In Your Elements met betrekking tot haar Diensten.
 9. De aansprakelijkheid van In Your Elements is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien In Your Elements niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Deelnemer betaalde bedrag.
 10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloos­ heid aan de zijde van In Your Elements.
 11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aan­ sprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oor­ zaken, buiten wil of toedoen van In Your Elements, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede ver­ staan, maar is niet beperkt tot: niet­nakoming van een derde, ziekte van personeel van In Your Elements zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water­ en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van In Your Elements, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal In Your Elements overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die In Your Elements heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ont­ vangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. In Your Elements kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15 Rechten en plichten gedurende de Retraite

 1. Deelname aan het programma gedurende de retraite is vrijwillig. Het niet deelnemen geeft geen recht op teruggave van een gedeelte van het bedrag.
 2. Deelnemen aan de aangeboden activiteiten is geheel voor eigen risico. Deze activiteiten dienen niet als vervanging voor medische behandelingen of therapie maar zijn enkel bedoeld voor vrijetijds­ besteding en persoonlijke ontwikkeling.
 3. Deelnemer is zelf verantwoordelijk om eventuele lichamelijke klachten te melden bij de desbetreffende instructeur.
 4. Drugs­ en overmatig alcoholgebruik zijn gedurende de gehele retraite niet toegestaan. Teven is roken niet toegestaan binnen de locaties aangeboden door In Your Elements.
 5. In Your Elements is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat ook van deelnemers onderling.
 6. Deelnemers dienen de omgeving en locaties met zorg te Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 7. Het maken van video­ of geluidsopnames gedurende de retraite is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van In Your Elements.
 8. Indien de regels, zoals in deze bepaling beschreven, niet worden opgevolgd, kan Deelnemer uit de retraite worden verwijderd. Deelnemer heeft in dat geval geen recht op restitutie van betaling.

Artikel 16 Klachtenregeling

 1. Indien Deelnemer een klacht heeft dient Deelnemer dit schriftelijk en voldoende gemotiveerd te zenden aan sanne@inyourelements.nl.
 2. In Your Elements zal binnen veertien (14) dagen een reactie geven indien wordt voldaan aan het vorige lid.

Artikel 17 Identiteit van

 1. In Your Elements is bij de KvK geregistreerd onder nummer 69425973 en draagt btw-identificatienummer NL19622719B02. In Your Elements is gevestigd aan de Pieter Langendijkstraat 57-II in Amsterdam.
 2. In Your Elements is per e­mail te bereiken via sanne@inyourelements.nl, middels de Website inyourelements.nl en telefonisch op +31 (0) 615 373 791.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen In Your Elements en haar Deel­nemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen In Your Elements en Deelnemer mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.